Havforskningsinstituttet publiserer nå en bestandsoversikt – database – med informasjon om alle bestandene vi overvåker og gir råd på. Oversikten opplyser om forvaltningsmålene som er fastsatt av Fiskeridirektoratet, eventuell rødlisting og annen relevant informasjon.

Bestandsoversikten blir et viktig verktøy i samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Vel 100 arter er inkludert; fra de mest vanlige som torsk, sild og makrell til sjeldenheter som brugde og stillehavssild.

Også for uregulerte arter og bestander

– Bestandsoversikten er nyttig i forvaltningen av de viktigste kommersielle fiskeressursene, men myndighetene er også lovpålagt å vurdere beskatning og eventuelle tiltak for hittil uregulerte arter og bestander. Bestandsoversikten viser tilgjengelig kunnskap om disse bestandene, sier forsker Guldborg Søvik, som har vært prosjektansvarlig for bestandsoversikten på Havforskningsinstituttet. Hun ser for seg at oversikten også vil være aktuell for annen forvaltning, forskere og studenter og fiskerinæringen.

Kan følge datastrømmen

Bestandsoversikten er satt opp som en interaktiv tabell, der bl.a. forvaltningsmål, samarbeidsland, rådgivende organisasjon, internasjonale arbeidsgrupper og kontaktperson ved Havforskningsinstituttet er listet opp.

Guldborg Søvik opplyser at oversikten skal utvides med informasjon om overvåkningsog rådgivningsprosesser (inkludert data og modeller) for alle bestandene som instituttet overvåker og/eller gir råd på. Dette skal skje ved at tabellen blir koblet til det eksisterende datasystemet ved Havforskningsinstituttet. Da kan brukere følge datastrømmen fra et kvoteråd tilbake til for eksempel et spesifikt vitenskapelig tokt, og finne informasjon om inngangsdata (toktog fiskeridata) til rådgivningsprosesser, toktdesign, rådgivningsmodell og usikkerhetsestimater. Behov for ny forskning eller nye data vil bli registrert for alle bestandene.

– Da kan oversikten brukes til å prioritere forskningsbehov for eksempel i forbindelse med søknader til eksterne utlysninger av prosjektmidler, sier Guldborg Søvik.

Bestandsoversikten er det første produktet fra det nylig oppstartede REDUS-prosjektet (ReDuced Uncertainty in Stock assessment) på Havforskningsinstituttet.