DEL

Danmark er en ingen stor fiskerinasjon, men likevel en stor sjømateksportør. Hele 22 nasjoner produserer mer sjømat enn Danmark. Likevel er landet verdens femte største eksportør av sjømat. Videreforedling og reeksport av utenlandsk råstoff skaper store verdier.


( 22.08.2013 )

[raw]

Det er vanskelig å plassere Danmarks ranking som sjømateksportør. Stor reeksport av foredlede varer, trading med sjømat og eksport av egen fangst og oppdrettsproduksjon gjør landet til en stor nettoeksportør, bare forbigått av Kina, Norge, Thailand og Vietnam, målt i verdi. Fall i priser på de fleste fiskeslag gjorde at Danmark i fjor måtte se seg forbigått av Vietnam. I år er det fall i prisene på vietnamesisk pangasius og økte laksepriser. Det kan føre Danmark tilbake på en fjerdeplass.

 

Danske fiskere står bare for en liten del av fisken som Danmark eksporterer.

 

Gjennom store handelsselskaper som Uhrenholt AS er danske interesser også aktive i handel med sjømat som aldri registreres i dansk statistikk. En rangering av land etter størrelse i netto eksport blir aldri konkret. Både Danmark, Kina og Thailand har en svært stor andel av eksport som er reeksport av importert fisk. Ett eksempel er selskapet Salmoexport AS i Hjørring. Dette selskapet, tidligere kjent som Saga Lax, drives av danske Kim Boje Brodersen. Han har i flere år vært en av Europas største laksetradere. Mye av laksen han selger kommer inn til Danmark, før det blir reeksportert. Den er da registrert som eksport fra Norge og eksport fra Danmark.

 

Skaper merverdi

Danskene er flinke til å skape merverdi. I 2011 landet danske fartøyer 168.966 tonn konsumfisk til en verdi av 1.832 millioner kroner. Landets oppdrettere produserte rett under 40.000 tonn, i hovedsak regnbueørret, til en verdi av 801 millioner danske kroner. Samtidig ble det importert 486.000 tonn konsumfisk til verdi i overkant av 11 milliarder danske kroner. Det betyr at det var tilgjengelig 716.000 tonn råstoff verdt cirka 13,7 milliarder.

En stadig mer moderne fiskeflåte med fokus på kvalitet, miljø og bærekraft har gjort dansk fisk ettertraktet.

 

Med et innenlandsk konsum på rundt 24 kilo, betyr det at rundt 120.000 tonn av tilførselen blir spist i Danmark. Settes verdien på det innenlandske forbruket til konservative en milliard kroner, betyr det at danske foredlere, auksjoner og eksportører satt igjen med en merverdi på 1,5 til to milliarder kroner. I tillegg kommer verdiene som skapes innen produksjon av fiskeolje- og mel.

 

Flinke på nisjer

Danske tradere er flinke til å oppdage nisjer. Eksporten til Vietnam illustrerer dette. I 2009 ble det eksportert 970 tonn laks til Vietnam. Det økte til 1,276 tonn i 2010 og 1.795 tonn i 2011. Mye av dette gikk bakveien inn i Kina, men en del ble også konsumert i Vietnam.

 

I 2011 ble det eksportert 39.700 hel laks og ørret, 13.360 tonn røykt laks og ørret, samt 17.900 tonn filet. Samlet import besto av 57.800 tonn hel laks og 11.000 tonn filet. Siden det inngår regnbueørret i dette kvantum, er det vanskelig og nøyaktig fastslå nøyaktige figurer for eksport og import av laks. I 2010 ble det eksportert 27.000 rundt vekt oppdrettsørret. Dansk eksportstatistikk viser utelukkende tall for produktvekt.

 

Ørret redder røykeriene

Til tross for knallhard konkurranse og pressede priser i markedet for røykt ørret og laks, har danske produsenter klart seg bra. I perioden 2007 til 2010 lå produksjonen jevnt på noe over 12.000 tonn årlig. Fra 2010 til 2011 økte produksjonen med tusen tonn til 13.360 tonn. Samtidig som polske Morpol har tatt stadig større markedsandeler innen røykelaks i Europa, har danske røykerier hatt suksess med røkt regnbueørret fra egne oppdrett. De siste ti årene har eksporten ligget på 4000 til 4500 tonn årlig. Det betyr at Tyskland, og danske produsenter, i perioden 2008 til 2011, har fått eksporten til Tyskland redusert med 31 prosent, fra 5.341 tonn, til 3.692 tonn. Samtidig har eksporten økt til blant annet Italia, Belgia, Sveits, Østerrike, USA og Frankrike.

Danske røykerier har i stor grad satset på delikatesseprodukter og latt polske røykerier sloss i lavprissegmentene.

 

 

Knallhard konkurranse

Tøff konkurranse har rammet dansk fiskeforedling hardt. Landets ledende røkeri, Norlax har i stor grad gitt opp kampen mot Morpol. Istedenfor å sloss om markedsandeler i lavprissegmentet i europeiske butikkjeder, har de i økende grad satset på delikatesse, hotell og mer differensierte produkter. De siste tilgjengelige regnskapsår, 2007 – 2011, har røykeriet gått med 7,5 – 20,5 millioner kroner i årlig overskudd. Men bak navnet Norlax ligger en omfattende restrukturering av dansk røykerindustri. Da Norlax ble etablert i 1992 inngikk TH. Petersen, som var etablert allerede 1918, Strøms røgeri, Henne Røgeri, Arctic Fish og Copenhagen Salmon House i selskapet.

 

Norlax produserer i dag ved anlegget i Varde på vestkysten over 3.000 tonn røkt laks, ørret og annen fisk årlig. Norlax var frem til 2004 eid av Norway Seafoods, men ble da overtatt av ledelsen i samarbeid med islandske investorer. Andre viktige danske røkerier er Polar Salmon AS i Esbjerg, et datterselskap av Polar Seafood AS.  Vega Salmon AS og Hjerting Laks, også i Esbjerg, er to andre viktige aktører.

Danmark er stor på røykte produkter.

 

Danish Seafood Association, som organiserer fiskeforedlere og eksportører, har litt over 70 medlemmer. Det er ikke alle bedrifter som er medlem her, men de største og viktigste er nok med.

 

En fjerdel til ett land

I 2011 gikk hele 82 prosent av eksportert kvantum og 79,7 prosent av eksportert verdi til EU. Nabolandet Tyskland er naturligvis det største markedet for dansk sjømat. Av den totale eksportverdien på 17,9 milliarder kroner ble 19,6 prosent eksportert til Tyskland. Av eksport til EU gikk hele 24,5 prosent av kvantumet til Tyskland.

 

Til sammenligning gikk 51,7 prosent av kvantum av norsk eksport til EU, og 57,8 prosent av verdi. Største marked var Russland som sto for 9,7 prosent av verdi og 12,3 prosent av kvantum. Tyskland en robust økonomi, men dansk sjømateksport er likevel svært utsatt om de økonomiske problemene i Europa skulle ramme Tyskland.

 

Importert råstoff

Selv om svært mye av eksporten går til EU og især Tyskland, har dansk industri den fordelen at de importerer mye av råstoffet. Mens norsk oppdrettsnæring er tvunget til å få avsetning, kan danske lakseforedlere redusere innkjøp av råstoff i perioder hvor markedet svikter. Selv om mange foredlere er bundet til leveringskontrakter med store butikkjeder, har mange av de tyngste volumkontraktene på røykt laks forsvunnet ettersom røyeriene har lagt om fra å sloss om de lavest prisede tilbudsprisene i butikkjedene til et større innslag av delikatessen og gourmetprodukter.

Danmark importerte 34.000 tonn hel torsk og 11.000 torskefilet i 2011. Noe ble levert til auksjonene, noe ble importert av danske foredlingsbedrifter. Det aller meste ble reeeksportert.

 

Derimot sliter den store polske, Marine Harvest-kontrollerte røykelaksprodusenten Morpol med høye kostpriser på laks. I en børsmelding 15. mai varslet de investorene om at de ikke klarte å kompensere for høyere råstoffpriser ved å øke prisene ut til kundene i første kvartal. Morpol dominerer nå den mest prissensitive delen av det europeiske røykelaksmarkedet.

 

Økt konkurranse om råstoff

Introduksjonen av nettbasert system på fiskeauksjonene i Hvide Sande og Thyborøn, kombinert med nye logistikkløsninger, har gjort det enkelt for utenlandske fordedlingsbedrifter å konkurrere om råstoff som leveres av danske og utenlandske fiskefartøyer i disse havnene.

 

Foreløpig har de store auksjonene i Hanstholm, Skagen og Hirtshals valgt tradisjonell form for auksjon hvor kjøperne selv eller deres agenter må være tilstede under auksjonen. Men det er ikke usannsynlig at en eller flere av disse vil velge å skifte til nettauksjon for å øke antallet kjøpere.

 

Nettauksjon har gjort at foredlingfabrikker i blant annet Nederland og Tyskland har begynt å gjøre store kjøp av rødspette ved auuksjonene i Hvide Sande og Thyborøn. Det har gitt danske foredlere økt konkurranse, og det har nok vært med på å holde prisene på rødspette, og kanskje andre fiskeslag, på et høyere nivå enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Danmark har tross omfattende nedlegging av arbeidsplasser og bedrifter innen fiskeforedling, produksjon av fiskehermetikk.

 

Blir det innført nettauksjon i for eksempel Hanstholm, vil det kunne bety at tyske kjøpere blir mer aktive i konkurransen om torsk og sei. Prisene i Hanstholm er allerede så høye at det lønner seg for tyske trålere å levere sei der. Mye av seien de tyske fartøyene leverer blir eksportert til Tyskland.

 

Miljømerking

Danske muslinger, dansk sild, rødspette og mange andre sjømatslag er miljømerket. Fiskeriene er godt regulert, og så langt er ingen søknad om miljøsertifisering avslått.

 

Danske eksportører og auksjoner selger mye av sin fisk til Tyskland og Nederland, – to markeder hvor miljømerking er en nødvendighet. På fiskeauksjonene får kjøperne vite om fisken de kjøper er sertifisert. Både på elektronisk oversikt og selve kassene går det frem hva som er MSC-sertifisert og hva som ikke er.

 

Norsk fisk med trailer

I 2008 leverte tyske fartøyer 12.000 tonn sei i Danmark. Siden har kvantum falt år for år. I fjor leverte tyske fartøyer under 6.000 tonn. Norske fartøyer leverte i 2008 4.400 tonn, i fjor 2.300 tonn. Men norske fiskemottak på Karmøy og i Lindesnes leverte fisk med trailer, noe som kompenserer for noe av fallet i norske leveringer direkte i danske havner.

Sildefangstene er av stor betydning for dansk fiskeeksport. Svingninger i fangstvolum for Nordsjøsild gir tilsvarende svingninger i verdi og kvantum for landets fiskeeksport.

 

For alle fiskeslag samlet er fallet i utenlandske leveringer i danske havner tildels dramatisk. Fra 2008 er årlig kvantum levert til konsum ned fra 130.600 tonn til 78.300 ifjor. Mye av fallet skyldes reduserte leveringer av sild. Årsaken er både økt konkurranse fra andre kjøpere rundt Nordsjøen og at stadig mer sild blir foredlet i de baltiske land. Men fallet er jevnt for de fleste artsgrupper med unntak av flatfisk. Skal danske auksjoner ha opprettholde eksisterende volumer må de tenke nytt. Ikke usannsynlig blir nettbasert auksjon løsningen.

 

Flagger ut

Mange danske fiskeforedlere har flyttet virksomhet til de baltiske land. Royal Greenland flyttet allerede i 2006 virksomhet dit. Argumentet var lønnskostnader. Arbeidet kunne gjøres for en sjettedel av dansk kostnad i Polen. På 1960-tallet var det over 20.000 arbeidsplasser innen fiskeforedling. Nå er tallet litt over 4.000.

 

I Hirtshals har bedriften Rahbæk bestemt seg for å stoppe produksjonen av ferdigretter. Noe skal flyttes til Fredericia, noe av produksjonen settes ut til andre produsenter. Ikke usannsynlig blir en del av selskapets produkter i fremover produsert i et baltisk land.

 

Uhrenholt, som tidligere blant annet har drevet røykeri på Fedje i Hordaland, har avtaler med leverandører og foredlingsfabrikker i mange land. De er store i Øst-Europa og de foredler laks og torskefisk ved fabrikker i Kina. Blant annet foredles det store kvantum med stillehavslaks og stillehavstorsk som selges i asiatiske markeder. Dette er produkter som aldri er innom Danmark, og som i beste fall gir utslag på bunnlinjen hos Uhrenholt.

 

Mange av Danmarks fiskeforedlere og tradere er etablert i flere land. A Esperseren AS er Danmarks største selskap innen hvitfisk. Dette selskapet har etablert produksjon i Polen, Litauen, Russland og Kina. Selskapet kjøpte for kort tid siden hvitfiskdivisjonen til Domstein i Norge og flyttet produksjonen ut av landet. Launis Fiskekonserves AS eier, gjennom datterselskapet Nielsen Fiskeexport AS, norske Gimsøy Pelagic AS. Dette selskapets primære funksjon er å sikre Launis Fiskekonserves pelagisk råstoff.

 

Selv om dansk fiskeforedlingsindustri går godt, er det store besparelser på å flytte produksjon til baltiske land. Selv om mye produksjon allerede er flyttet, vil nok mer flytte i fremtiden. Men Danmark vil fortsette som en viktig aktør med kontroll over en stor andel av europeisk sjømathandel.

 

 

Danmark: Import sjømat for konsum og konsum råstoff – 20 viktigste land

 

Land

2009

2010

2011

Tonn

Verdi

Mill DKR.

Tonn

Verdi

Mill DKR

Tonn

Verdi

Mill DKR

Grønland

106.202

1.960,6

111.154

2.148,5

106.763

2.414,0

Norge

116.716

1.802,2

96.277

2.205,7

89.268

2.055,0

Canada

23.745

562,3

23.611

789,6

24.417

978,3

Færøyene

27.760

650,7

38.396

892,1

26.155

899,6

Tyskland

28.632

464,8

32.242

587,7

43.618

789,6

Sverige

66.121

498,3

55.714

595,0

57.419

584,1

Polen

28.848

240,0

22.763

407,5

27.253

509,7

Kina

14.947

432,0

13.820

404,4

12.081

417,3

USA

9.961

208,7

10.222

267,4

14.145

382,8

Island

4.817

130,3

5.933

203,4

5.372

190,2

Vietnam

6.672

178,2

5.948

174,1

5.042

174,8

Thailand

4.399

104,4

5.253

148,1

4.813

138,0

Frankrike

5.671

145,1

2.913

89,9

4.653

100,3

Chile

5.646

137,5

1.840

56,7

2.478

70,8

Russland

2.047

51,7

2.485

55,8

2.939

68,7

Total import

513.109

8.795,9

493.452

10.313,1

485.642

11.085,0

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/ Bearbeidet av Kystmagasinet

 

Danmark: Eksport av sjømat til konsum  – 15 viktigste land

Land

2008

2009

2010

2011

Tonn

Mill. dkr

Tonn

Mill. dkr

Tonn

Mill. dkr

Tonn

Mill. dkr

Tyskland

181.900

3.353

148.598

3.003.382

133.077

3.081.615

128.189

3.333.238

Italia

35.799

1.906.454

32.516

1.684.839

33.588

1.772.024

31.419

1.769.228

Frankrike

45.825

1.407.670

47.936

1.224.026

55.282

1.442.685

47.250

1.561.682

Sverige

49.892

1.316.141

48.414

1.240.290

51.963

1.328.606

48.274

1.534.403

Storbritannia

41.836

1.255.796

42.530

1.032.865

52.820

1.189.499

44.075

1.179.409

Nederland

49.297

1.091.918

40.454

820.200

34.969

802.056

35.635

843.860

Kina

31.220

695.032

32.460

591.690

33.315

685.133

29.653

719.630

Norge

22.556

565.558

19.547

469.512

35.514

598.246

26.229

668.304

Spania

20.254

780.101

17.062

609.582

16.828

612.825

16.518

653.907

Polen

37.018

478.808

30.540

456.169

34.572

504.539

32.294

553.362

Belgia

8.796

385.688

9.418

360.934

8.466

399.296

8.328

439.691

Russland

41.552

732.011

25.491

432.714

20.200

406.287

14.588

347.864

Sveits

7.752

409.539

6.889

377.178

6.287

381.773

6.018

380.103

Japan

9.970

323.591

7.693

271.780

7.375

256.304

6.517

266.794

Taiwan

3.750

113.286

4.494

124.276

5.508

174.518

5.540

200.053

Total eksport

647.898

16.460.176

573.937

14.287.754

587.093

15.405.766

541.772

16.382.113

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

 

Danmark: Eksport tonn 1000 tonn produktvekt og verdi millioner DKR

 

Produkt

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Ferskvanns-fisk

57.8

1.640

51.6

1.375

42.5

1.231

42.9

1.492

43.3

1.488

Filet

117.7

3.393

101.8

3.135

81.6

2.725

73.8

2.866

72.8

3.012

Hel saltvanns-fisk

166.5

2.865

202.1

3.056

197.4

2.618

219.9

3.085

198.2

3.525

Kreps og bløtdyr

145.8

2.883

124,0

2.913

102.9

2.282

104.9

2.534

86.6

2.421

Saltet, tørket, røkt

31.8

1.672

29.7

1.600

29.9

1.522

29.4

1.584

29.5

1.740

Tilberedt / konservert

139.4

4.253

138.8

4.381

119.7

3.909

116.2

3.845

111.4

4.196

Totalt konsum

659.0

16.706

647.9

16.460

573.9

14.287

587.1

15.406

541.8

16.382

Fiskemel, olje

298.9

1.918

344.2

2.291

430.8

2.414

382.4

3.128

395.9

3.341

Industrifisk

23,0

54

12.0

29

25.4

53

37.8

83

23.1

61

Totalt

981,0

18.678

1.004.0

18.780

1.030.1

16.754

1.007.3

18.617

960.8

19.784

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

Danmark: Ulike produktkategorier sin andel av total eksport

Produkt

2007

2008

2009

2010

   2011

Tonn

% av total

Verdi

% av total

Tonn

% av total

Verdi

% av total

 

Tonn

% av total

Verdi

% av total

 

Tonn

% av total

Verdi

% av total

 

Tonn

% av total

 

Verdi

% av total

Ferskvanns-fisk

8,77

9,82

7,96

8,35

7,41

8,61

7,31

9,68

8,00

9,08

Filet

17,87

20,32

15,18

19,05

14,22

19,07

12,57

18,60

13,43

18,39

Hel saltvannsfisk

25,27

17,16

31,29

18,57

34,39

18,32

37,46

20,02

36,58

21,52

Kreps og bløtdyr

22,13

17,26

19,23

17,70

17,92

16,01

17,86

16,44

15,98

14,78

Saltet, tørket, røkt

4,82

10,01

4,58

9,72

5,20

10,65

5,00

10,28

5,44

10,62

Tilberedt / konservert

21,16

25,47

21,62

26,62

20,85

27,35

19,79

24,95

20,57

25,62

Totalt konsum

100,00   

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00H

 

100,00

100,00

100,99

100,00

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

 

Danmark: Import etter varegruppe 2007 – 2011

Varegruppe

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Ferskvannsfisk*

70.948

68.950

61.317

57.075

59.466

Filet

71.447

65.462

59.901

59.553

60.404

Fiskemel og olje

458.477

374.360

390.441

342.062

372.951

Hel saltvannsfisk

252.423

245.576

230.403

206.437

200.593

Industrifisk

316.298

223.472

222.679

474.936

374.133

Kreps og bløtdyr

103.704

80.762

72.526

69.727

63.579

Saltet, tørket, røkt

16.194

18.202

13.772

21.496

17.644

Tilberedt eller konservert

76.761

86.737

75.190

79.164

83.956

Totalt

1.366.250

1.163.520

1.126.229

1.310.450

1.232.727

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet. * I ferskvannsfisk inngår laks og ørret.

 

Danmark: Import av fisk, fordelt på utvalgte arter og viktigste land

Land

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

 

Makrell, hel

Storbritannia

4.488

3.208

3.733

4.900

8.185

Færøyene

.

 

48

1.760

3.123

Irland

6.329

4.982

5.224

2.920

887

Nederland

120

649

96

1.430

733

Norge

328

317

365

419

403

Totalt alle

12.557

9.755

10.457

12.071

13.746

 

Sild, hel

Norge

62.395

55.570

44.565

23.745

17.401

Sverige

23.159

23.594

9.696

9.447

12.555

Færøyene

6.203

10.138

8.761

15.214

2.838

Tyskland

5.268

6.044

5.267

3.678

2.786

Finland

1.482

1.339

1.573

2.162

2.595

Totalt alle

107.426

97.568

73.067

55.318

40.354

 

Torsk, hel

Grønland

5.625

7.999

4.898

5.179

5.433

Norge

4.589

4.760

6.747

5.637

7.021

Sverige

6.724

6.642

6.921

4.909

6.524

USA

2.780

3.036

5.220

4.358

6.132

Tyskland

3.868

3.522

3.125

5.800

4.986

I alt Totalt alle

30.762

30.986

29.118

29.204

33.943

 

Hyse, hel

Norge

1.796

1.639

1.546

2.034

2.841

Sverige

633

705

570

602

692

Tyskland

499

491

404

478

582

Færøyene

9

18

22

414

275

Storbritannia

101

117

163

85

48

Totalt alle

3.300

3.069

2.782

3.690

4.502

 

Sei, hel

Norge

2.845

4.133

5.251

6.395

4.717

Tyskland

6.500

7.518

3.422

2.570

3.734

Frankrike

1.151

2.062

1.599

1.314

2.340

Storbritannia

1.284

2.205

2.280

2.262

2.202

Sverige

1.458

1.482

1.027

1.148

1.137

Totalt alle

15.118

17.614

14.399

14.170

14.312

 

Flatfisk, hel

Grønland

21.529

19.855

18.798

23.813

22.348

Canada

4.244

2.430

5.203

5.146

5.681

Norge

1.448

1.481

1.338

1.844

1.323

Nederland

158

285

323

326

504

Færøyene

116

176

124

208

385

Totalt al

29.439

25.606

27.554

32.473

31.046

 

Torsk, filet

Færøyene

55

19

30

111

242

Polen

4.219

4.620

2.296

3.456

3.320

Grønland

841

2.020

2.364

2.268

2.373

Kina

1.909

1.804

1.732

1.088

1.173

Norge

924

755

1.134

825

1.149

Russland

1.386

1.010

320

226

607

Sverige

996

937

1.064

721

573

Tyskland

865

827

336

514

523

Litauen

490

200

498

974

351

Island

525

477

482

378

295

Totalt alle

12.812

13.361

11.231

10.891

10.985


Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

Danmark: Import av laks og ørret, hel, filet og røkt

Land            

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

                                                                       

Laks og ørret, hel

Norge

53.048

43.370

42.961

42.148

43.006

Færøyene

1.547

7.551

4.387

2.935

4.755

Sverige

5.286

5.082

3.466

4.301

3.549

Polen

130

119

330

436

2.491

Tyskland

2.377

3.303

3.362

2.099

1.507

USA

713

1.059

1.243

1.749

967

Storbritannia

907

660

171

251

584

Italia

2.014

1.923

1.151

821

235

Chile

1.305

1.556

509

39

131

Canada

66

316

165

37

94

Totalt alle

68.516

66.809

58.825

55.262

57.831

 

Laks og ørret, filet

Færøyene

2.124

2.695

2.796

4.267

4.105

Kina

2.165

2.195

2.460

3.185

2.144

Polen

188

403

349

944

1.564

Chile

5.421

6.869

2.615

668

672

Norge

945

1.081

810

1.384

809

Storbritannia

262

162

1.191

601

441

Tyskland

298

327

881

523

239

Frankrike

147

101

456

431

181

Sverige

242

209

182

166

132

USA

574

308

22

10

94

Totalt alle

12.667

14.824

12.189

13.086

11.021

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

Danmark:Eksport av røkt laks og ørret (tonn)

Land

2007

2008

2009

2010

2011

Tyskland

5.041

5.341

4.337

4.010

3.692

Italia

3.153

2.828

3.251

3.322

3.507

Australia

921

1.235

1.186

999

1.255

Belgia

406

421

439

596

1.062

Nederland

319

335

292

307

310

Sveits

468

405

441

520

618

Østerrike

528

412

409

582

592

Sverige

388

415

537

274

397

USA

46

232

324

339

372

Frankrike

140

222

222

320

344

Totalt alle

12.420

12.775

12.277

12.332

13.360

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.