DEL

Eksporttallene fra Eksportutvalget for Fisk for forrige uke gir sterke indikasjoner på at torskeprisene har flatet ut og til dels begynt å stige. Fersk oppdrettstorsk har vist stigende tendens siste ni uker. For fersk vill torsk har fallet flatet ut, mens frossen hel torsk siste seks uker har vist en stigende trend. Det har også frossen filet selv om bildet der kan være til dels forvirrende.


( 06.05.2009 )

[raw]

Ukeprisene fra eksportutvalget skiller ikke mellom produkter solgt i spotmarked eller produkter knyttet til lengre låste kontrakter. Svingningene i spotmarkedet er derfor ofte atskillig sterkere enn det som fremkommer i utviklingen i EFF sine uketall.

 

Når fersk vill torsk har blitt dratt kraftig ned uke for uke frem til uke 15 viser det et kraftig fall i prisene i spotmarkedet. Samtidig begrenser lange kontrakter fallet. Når grafen ovenfor nå viser at dette fallet har flatet ut, skyldes det at spotprisene ikke tynger like mye, og mest sannsynligvis har flatet ut, eventuelt økt litt.

 

Endringene i pris på fersk hel torsk skyldes nok også at oppdretterne har redusert tilførselen til under halvparten av hva den var for få uker siden. Markedet for fersk torsk er mer sårbart ved økte volumer enn markedet for frossen fisk. Få fabrikker kjøper inn fersk torsk i industrielle kvanta, og det er derfor rask merkbart i markedet om tilførselen øker raskt.

 

Mye tyder også på at det islandske panikksalget for å fylle opp kontoene med fremmed valuta har stagnert. Samtidig øker prisen på pangasius fra Vietnam. Det er også en viss usikkerhet på i hvilken grad flom lenge etter regntiden i Mekongdeltaet har hatt negativ innvirkning på produksjonen av pangasius. En del oppdrett foregår i dammer som er dårlig sikret mot flom, mens produksjonen som foregår i merder er mindre påvirket av flom. Uansett vil økte priser FOB Vietnam på pangasius gi mulighet for bedre priser på torskefilet.

 

For frossen filet er det svært vanskelig å fastslå annet enn at trenden går mot høyere pris. Men en del av dette kan skyldes at de i noen uker har blitt eksportert en hel del stor filet, noe som straks gir kraftig utslag på snittprisen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.