Storbritannia har innført forbud mot dumping av bifangst. All fangst skal føres i land, og bifangst under minstemål skal ikke gå til humant konsum. Som kompensasjon for å bringe i land all uønsket bifangst fikk britiske fiskere i fjor en ekstra kvote på 5200 tonn torsk i Nordsjøen. Kvoten var basert på hvor mye undermåls torsk det var forventet at ville bli landet som følge av forbudet.

Nå reagerer miljøorganisasjonen Our Fisk på tallene. Det ble i fjor ikke losset en eneste undermåls torsk i perioden 1. januar til 15. november. Er det mulig å ha en bifangst av undermåls torsk på null prosent når fangst i Nordsjøen i perioden var på 21.596 tonn, spør organisasjonen. Beregninger gjort av Our Fish tilsier at det burde ha vært en bifangst på minst 7500 tonn undermåls fisk.

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) anbefalte at samlet torskekvote I Nordsjøen, Skagerak og Den engelske kanal ikke skulle overskride 53.058 tonn I 2018. Dette inkluderte en estimert uønsket bifangst på 17.333 tonn som skulle landes og registreres. Ifølge Our Fish har britiske fartøy klart å unngå uønsket bifangst totalt, eller så har de dumpet tusener av tonn i havet, samtidig som de har fått ekstra kvote for å bringe bifangsten i land.