DEL

Av Sjømat Norge. Foto: Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet

Sjømat Norge anmoder Nærings- og fiskeridepartementet om å redusere markedsavgiftene som betales til Norges sjømatråd AS.


( 17.11.2016 )

Sjømat Norge ber samtidig departementet om å vurdere en fremtidig avgiftsmodell hvor inntektene til Sjømatrådet fremkommer gjennom en fast øreavgift per eksportert kilo produktvekt i stedet for en prosentbasert avgift.

Det er i et høringssvar til et forslag departementet har fremmet om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer samt forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport at Sjømat Norge kommer med sin anmodning. Saken har vært til bred behandling i organisasjonen. Departementet har bedt om synspunkter på reduksjoner i markedsavgiftene for laks og ørret samt pelagisk fisk (blant annet sild og makrell).

Bakgrunnen for at departementet har bedt om dette er at Sjømatrådets reelle inntekter er vesentlig høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettene som følge av gode markedspriser. Dette medfører en betydelig egenkapitaloppbygging hos Sjømatrådet.

– Situasjonen for laks og ørret samt pelagisk fisk er ikke unik. Også for andre arter er det en god markedsituasjon og vi mener det eneste riktige for å sikre oppslutning og legitimitet om felles markedstiltak er at avgiftene senkes for alle produkter, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Det er et paradoks at Sjømatrådets inntekter øker samtidig som produksjonen stabiliseres eller reduseres for enkelte produkter. Behovet for økt generisk markedsføring med sikte på å øke etterspørselen bør være mindre dess sterkere etterspørselen er, påpeker Ystmark.

Sjømat Norge foreslår en markedsavgift for laks og ørret på 0,4%, for pelagisk på 0,3%, mens det for henholdsvis konvensjonell, reker/skalldyr samt hvitfisk (fersk/fryst) foreslås en markedsavgift på 0,5%. Sjømat Norge ber også departementet vurdere en fremtidig avgiftsmodell hvor en fast øreavgift per eksportert kilo produktvekt erstatter dagens ordning med prosentbaserte avgifter.

– En markedsavgift basert i ører per eksportert kilo vil gi Sjømatrådet en forutsigbar inntekt ettersom eksportvolum over tid har hatt mindre variasjon enn pris. En øreavgift per eksportert kilo vil sikre Sjømatrådet inntekter i de perioder hvor eksportverdier eventuelt reduseres vesentlig, og derigjennom muliggjøre en høy markedsinnsats når behovet trolig er størst. En markedsavgift per eksportert kilo produktvekt vil også være forutsigbart for næringen, og vil medvirke til at eksempelvis filetprodukter eller annen tilvirket vare ikke belastes med en relativt sett høyere avgift enn ubearbeidet vare, understreker Ystmark.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.