Direktoratet for naturforvaltning (DN) er bekymret for forsinkelser i overvåkningen av miljøtilstanden i Barentshavet. Havforskningsinstituttet signaliserer at de vil avlyse høstens forskningstokt.


( 04.04.2009 )

[raw]

I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet, som ble vedtatt av Stortinget i 2006, er det lagt vekt på å utvikle et system for overvåkning av miljøtilstanden i havområdene. Hensikten er å kunne slå fast når endringene i havene blir så omfattende at det må bli satt i verk tiltak.

Indikatorer
Fagmiljøene har beskrevet 28 indikatorer som skal brukes, men per i dag er det bare 11 av disse som fungerer.

 

– Indikatorene som fungerer i dag, beskriver tilstanden til kommersielle fiskebestander og sjøfugl. Men vi har ikke fastlagt hvordan vi skal måle tilstanden til artsgrupper, som for eksempel plankton og bunndyr. Disse er kritiske deler av økosystemet, sier seksjonsleder Eva Degré i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

 

Grunn til bekymring
Overvåkningen av blant annet bunndyr og plankton er avhengig av data som samles inn under Havforskningsinstituttets (HI) årlige økosystemtokt. HI har nå signalisert at dette kan bli avlyst.

 

– Hvis toktet ikke blir gjennomført, vil det kunne føre til forsinkelser i utviklingen av flere indikatorer, sier Degré. Hun mener at det er grunn til bekymring når prioriteringene som en institusjon må gjøre, kan få så omfattende konsekvenser.

 

DN deltar i en rådgivende overvåkningsgruppe som følger opp forvaltningen av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Gruppa har nylig publisert sin tredje årsrapport, som beskriver sammenhenger i økosystemet, samt overvåkingssystemet og indikatorene.

[/raw]