Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har nylig orientert Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet om sin bekymring for den alvorlige lakselussituasjonen i norske fjorder. Havforskningsinstituttet påpeker at dagens situasjon er alvorlig for vill laks og sjøørret. Instituttet understreker også at det er næringens ansvar å drive bærekraftig, og at det dermed er den som må handle.


( 22.04.2009 )

[raw]

Havforskningsinstituttets forslag til tiltak inneholder både forvaltnings- og behandlingsråd:

 

• Infeksjonsnivået skal ikke øke fra 2009 og i fem år framover. Etter denne periode skal smittepresset reduseres med 10 % per år til infeksjonsnivået er redusert med 50 %.
• Tiltaksgrensen for lakselus skal være absolutt.
• Det må gjennomføres resistenstesting av lus på alle oppdrettslokalitetene.
• I regioner med uakseptabel smitte på vill laksefisk skal tiltaksgrensen for behandling reduseres med 10 %.
Ingen fiskepopulasjon skal behandles med samme preparat to ganger etter hverandre.
• All behandling av lakselus skal overvåkes av autorisert personell.
• All badbehandling skal skje i lukkete systemer med kontrollert dosering. Resultat av avlusing skal overvåkes av autorisert personell og ved mislykket behandling skal ny behandling med nytt preparat iverksettes umiddelbart.
• I tillegg til dette må det satses på omfattende og koordinert forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på varige løsninger.

[/raw]