– Vannkvaliteten er blitt bedre med Razone, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik.

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima.

Rent vann sikrer god fiskehelse

En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd.

– Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring. Rent vann bidrar til bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd, noe som igjen kan bedre fôr-opptak og utnyttelse, og dermed bedre vekstvilkår for fisken.

Nofima har nå sammenlignet to uavhengige produksjoner av settefisk i samme avdeling hos Mowi, med og uten bruk av Razone.

– Vi har håpet på at Razone skal hjelpe oss å få fjernet mer av småpartiklene, få klarere vann, og et enda bedre miljø for fisken. Og vannkvaliteten er definitivt blitt bedre i innsettet med Razone, sier Kjell Arne Sætre.

Kevin Torben Stiller, forsker i Nofima, i Mowi Steinsvik sitt laboratorium for vannkvalitet. Malin Hoem Storholt, Mowi Seinsvik.

Aldri hatt så bra tilvekst

Han understreker imidlertid at det er for tidlig å tilegne Razone alle forbedringer, da det kan være flere årsaker til dette.

– I testperioden har vi blant annet hatt noe høyere temperatur i avdelingen, og det har vært gjennomført bytte av type fôr, sier Kjell Arne Sætre i Mowi.

Gode velferdsindikatorer

– Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt. Det ser ikke ut til at ozon-behandlingen av vannet har hatt negativ innvirkning på fisken, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima.

De endelige konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet, men Stiller og innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofima bekrefter at trendene er gode.

– Generelt har begge fiskegruppene vært fine. Vi vil følge opp enda en produksjonsgruppe og bearbeide velferdsdata og gjellehistologi før vi trekker endelige konklusjoner, sier Per Brunsvik.

Lovende resultater

– Hovedmålet har vært å undersøke om vannkvaliteten blir bedre. En har unngått opphopninger og det er redusert partikkelmengde i vannet, avslutter Kevin Torben Stiller i Nofima.

Prøvene som er tatt viser redusert innhold av naturlig organisk materiale (fargetall), redusert partikkelkonsentrasjonen i vannet (turbiditet), og redusert mengde faste partikler i vannet som for eksempel slam, fiskeslam, fôr-rester og avføring (suspendert stoff).

Stig Johansen, administrerende direktør i Normex. Foto: Doxacom.

FoU-prosjektet

Nofima har sammenlignet to uavhengige produksjoner av settefisk innenfor samme størrelsesgruppe, tetthet og biomasse, i samme avdeling hos Mowi Steinsvik – med og uten bruk av Razone. Mowi og Nofima har tatt prøveuttak av vannet etter plan og retningslinjer fra Nofima. De endelige resultatene blir klare på nyåret 2021.

Forskningsog utviklingsprosjektet støttes av Innovasjon Norge gjennom en innovasjonskontrakt mellom Normex og pilotkunden Mowi.

Om Razone

Mikropartikler i vannet skaper grobunn for blant annet sopp, virus og bakterier, som kan påvirke fiskehelsen. Razone-systemet skal gjøre det mulig å fjerne mer mikropartikler enn med eksisterende løsninger.

Med Razone behandles vannet i en sidestrøm – i en todelt prosess. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet – noe som skal gi klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

Razone har to tanker, hvor råvannet fra RAS-anlegget først ledes inn i en kontakttank via en sidestrøm. I kontakttanken tilføres ozon, som er et bærekraftig rensemiddel, og oksidasjon skjer, noe som fører til klarning og fargefjerning av vannet, samtidig som såkalte mikroflokker dannes.

Tilføring av ozon gjør at mikropartiklene binder seg sammen slik at de blir større, og det blir lettere å fjerne dem.

Deretter ledes vannet inn i en prosesstank, hvor det tilføres ørsmå mikrobobler. Disse løfter mikropartiklene til vannoverflaten som et skum eller slamlag. Dette fjernes fra toppen og ledes til en eksisterende slambehandling ved RAS-anlegget, mens det rensede vannet ledes tilbake til karene.