Undersøkelser foretatt av Riksrevisjonen viser at Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet/fylkesmennene har ulike tilnærminger til tilsynsarbeidet av havbruksforvaltningen, og anbefalte større grad av harmonisering.


( 16.06.2014 )

– Havbruksnæringen bør ha krav på at de tre tilsynsinstansene fremstår på en samordnet måte. Det er viktig at dette arbeidet nå kommer i gang. Regjeringen er opptatt av effektivisering og forenkling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

En arbeidsgruppe skal nå komme i gang med arbeidsgruppe som skal se på muighetene for bedre samordning på følgende områder:

–          Risikoforståelse som ligger til grunn for utvelgelse av tilsynsområder og -objekter
–          Planlegging og gjennomføring av tilsyn og kontroller
–          Gjensidig bruk av kompetanse/personellressurser/data/tilsynsinformasjon
–          Ileggelse av reaksjoner og sanksjoner

– Jeg forventer at etatene er kreative i sin tilbakemelding, som vi har bedt om innen utgangen av året. Dette er et område Stortinget også har påpekt viktigheten av at blir fulgt opp. Det offentlige må se på nye måter å innrette arbeidet sitt på tvers av sektorer, for å få en best mulig utnyttelse av skattebetalernes midler, sier Aspaker.