DEL

HAVFISK omsatte for 361 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Dette var 47 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014.


( 22.02.2016 )

HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 142 millioner kroner i fjerde kvartal 2015.  Samlet i 2015 ble konsernets driftsinntekter 1 131 millioner kroner og EBITDA ble 403 millioner kroner. Årsresultatet før skatt ble 228 millioner kroner.

Tallene gjenspeiler både økte priser, økt volum og flere driftsdøgn kvartalet under ett, samtidig som selve fisket var svakere enn normalt i fjerde kvartal. Fangstvolum per driftsdøgn ble redusert med 2 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2014, mens fangstverdien per driftsdøgn ble økt med 4 prosent i samme periode. EBITDA per kilo økte fra 6,94 kroner i fjerde kvartal 2014 til 8,46 kroner i fjerde kvartal i år. Økningen skyldes i hovedsak økte priser og lavere driftskostnader.

– Det har vært god drift og generelt gunstige betingelser gjennom 2015, og både i fjerde kvartal og totalt for året er driftsresultatet det høyeste i selskapets historie, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

HAVFISK konsernet hadde i fjerde kvartal 2015 driftsinntekter på 361 millioner kroner sammenlignet med 314 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. EBITDA var på 142 millioner kroner mot 98 millioner kroner i samme periode i 2014. EBIT i fjerde kvartal var på 111 millioner kroner mot 63 millioner kroner i tilsvarende periode i 2014. Resultat før skatt ble 99 millioner kroner i kvartalet mot 220 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. Resultatet i fjerde kvartal 2014 inkluderte tilbakeføring av avsatte kostnader i forbindelse med Glitnir-saken.

I 2015 ble konsernets driftsinntekter 1 131 millioner kroner, opp fra 1 049 millioner kroner i 2014. EBITDA ble 403 millioner kroner mot 299 millioner kroner i 2014. Økningen forklares med høyere priser og økt utnyttelse av selskapets samlede fiskerettigheter.. Resultat før skatt for 2015 var 228 millioner kroner.

Styret foreslår å utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje for året 2015.

– God kontantstrøm gir oss muligheten både til investeringer i flåten og samtidig betale utbytte til våre aksjonærer, sier Barstad.

HAVFISKs tilgjengelige likviditet inklusiv trekkrettigheter var på 320 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2015, sammenlignet med 146 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2015.

Netto  rentebærende  gjeld  var 766 millioner  kroner  ved  utgangen  av fjerde kvartal. Dette er 193 millioner kroner lavere enn ved utgangen av forrige kvartal.

HAVFISKs egenkapital var på 986 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, tilsvarende 38 prosent.

Bygger ny tråler

HAVFISK inngikk den 21. februar en avtale med Vard om bygging og utrustning av en kombinasjonstråler (fersk og frys). Fartøyet forventes levert i januar 2018. Kontraktsverdien er på omlag 325 millioner kroner.

Nybygget er finansiert gjennom banklån og vil i liten grad påvirke selskapets likviditet. HAVFISK har fått tilsagn om refinansiering av selskapets langsiktige gjeld med DNB og Nordea, inkludert finansiering av nybygget.

Nybygget er en kombinasjonstråler, det vil si et fartøy som kan levere både fersk og fryst fangst. Fartøyet vil ha god fangstkapasitet både på hvitfisk og reker, og alt restråstoffet skal utnyttes.

Kontrahering av et nytt fartøy for levering tidlig i 2018 gir HAVFISK muligheten til å bruke en ordning med leiefartøy for fiske av utskiftningsfartøyets kvoter. Disse kvotene vil derfor bli fisket av andre av selskapets fartøy under byggeperioden. HAVFISK vil dermed ha ni fartøy i drift i 2016, noe som forventes å gi besparelser av driftskostnader.

– HAVFISK har de siste årene fornyet og oppgradert flåten. Med dette nybygget vil HAVFISK øke effektiviteten og fleksibilteten ytterligere. Fartøyet vil også bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, sier konsernsjef Webjørn Barstad. 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.