Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen er nå klare. Bestandene er stort sett i god forfatning, men flere av dem blir fortsatt høstet i hardeste laget. Rådene for torsk, hyse og hvitting går betydelig opp.

Kvoterådene gis av ICES, Det internasjonale råd for havforskning, hvor Havforskningsinstituttet (HI) er en viktig bidragsyter.

– Det er vel en stund siden vi har hatt en såpass god tilstand i bunnfiskbestandene «våre» i Nordsjøen, sier forskningsdirektør Geir Huse ved HI.

Torskebestanden er i oppgang og i relativt god forfatning, men høstes vel hardt. Rådet er på knapt 60 000 tonn, noe som er en økning på 26 prosent fra i fjor. En annen bestand i god forfatning som høstes i hardeste laget, er hvittingen. Kvoterådet på knapt 27 000 tonn er en økning på 16 prosent fra 2017.

Hysa er den tredje bestanden som er i god forfatning, men høstes vel hardt. Den har i tillegg hatt dårlig rekruttering de siste årene. Kvoterådet for 2018 er likevel på knapt 40 000 tonn, en økning på 29 prosent fra foregående år.

Også seibestanden er i god forfatning. Her er imidlertid rekrutteringsmålene usikre. Rådet for neste år er på vel 118 000 tonn, en nedgang på med 11 prosent fra i år. Nedgang er det også for rødspetta. Kvoterådet for neste år er på vel 134 000 tonnn, en nedgang på 15 prosent fra inneværende år. Men bestanden anses også her å være i god forfatning.