Sjømatselskapet Aker Seafoods gjennomfører omstillingstiltak i flåten og landanleggene for å oppnå bedre produktmiks og økt lønnsomhet.


( 21.10.2008 )


[raw]

– Ressurssituasjonen er mer positiv enn på lenge, men likevel er det nødvendig å ta grep. Norsk sjømatnæring er under sterkt press som følge av turbulete valuta- og finansmarkeder, myndighetskrav, prisnedgang på frossen fisk og økt import av substituttprodukter fra Kina, New Zealand og Vietnam, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods.

Aker Seafoods` flåte oppgraderes med kombinasjonsfartøy som gir økt fleksibilitet til å levere fersk fisk og samtidig utnytte det eksisterende kvotegrunnlaget. På land får tre anlegg ansvar for å produsere et bredt sortiment. I Danmark legger selskapet ned produksjonen på to anlegg, og overfører produksjonen til øvrige virksomheter. De øvrige sju anleggene og mottakene vil fokusere på nisjeprodukter av høy kvalitet, som for eksempel fersk produksjon og saltfiskproduksjon.
 
 – Vi bygger videre på gode erfaringer fra omstillingene i Kjøllefjord. Her har vi i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale politikere oppnådd en effektiv og lønnsom produksjon ved å utnytte anleggets beste kompetanse, sier Myhre.
 
Dette er strategiske grep for å utnytte ressursene bedre. Aker Seafoods satser med dette offensivt på høyere produksjon av ferske og konsumpakkede produkter. Mer spesialiserte anlegg vil legge et godt grunnlag for varige forbedringer i lønnsomheten.
 
Omstillingstiltakene i landanleggene krever økt fleksibilitet i flåten. Gjennom mer fleksible kvoteordninger i “slumpfiskordningen” som ble innført forrige uke er selskapet i posisjon til å utnytte råstoffet bedre, og samtidig øke fersk produksjonen.
 
– På kort sikt vil Aker Seafoods oppleve en nedgang i resultatet. Dette vil prege selskapet i annet halvår 2008. På lengre sikt vil vi oppnå en mer effektiv produksjon, bedre produktmiks, reduserte faste kostnader, økt lønnsomhet og en ytterligere styrking av markedsposisjonen i Europa, sier Myhre.
 
– Vi opplever at europeiske kunder i usikre tider bruker mindre penger på sjømat av høy kvalitet. Prisene for enkelte produkter, som fryste ferdigvarer og torsk, er derfor noe fallende. Dette har også ført til økt varelager, sier Myhre.
 
Uroen i finans- og valutamarkedet bidrar derfor i tredje og fjerde kvartal 2008 til reduserte priser i norske kroner og lavere EBITDA-marginer enn selskapets mål på 7,5 til 9 prosent i år. Meklingen mellom Fiskebåtredernes Forbund og Det norske maskinistforbundet førte ikke frem, og havfiskeflåten ble i dag, tirsdag 21. oktober, tatt ut i streik. En eventuell langvarig streik kan ha negative konsekvenser for Aker Seafoods ressurs- og permitteringssituasjon, og selskapets resultat i fjerde kvartal 2008.    
 
På litt lenger sikt er imidlertid utsiktene mer positive, blant annet som følge av at torske- og hysekvoten i Norge økes med i overkant av 20 prosent i 2009. Den siste tids utvikling med en sterkere USD og euro i forhold til norske kroner, er også positivt for Aker Seafoods konkurranseevne. En lavere oljepris reduserer drivstoffutgiftene til selskapets flåte.

[/raw]