DEL

Sjømatselskapet Aker Seafoods gjennomfører endringer i driften for å sikre mer rasjonelle driftsenheter og økt lønnsomhet i konsernet. Omstillingene omfatter endringer i flåten og i foredlingsanleggene for å oppnå bedre produktmiks og økt lønnsomhet.


( 28.10.2008 )

[raw]

Aker Seafoods oppnådde i tredje kvartal 2008 driftsinntekter på NOK 586 millioner og NOK -13 millioner i EBITDA. I samme periode i fjor var driftsinntektene NOK 427 millioner, mens EBITDA endte på NOK 27 millioner. Hittil i år oppnådde Aker Seafoods driftsinntekter på NOK 2 088 millioner og NOK 121 millioner i EBITDA sammenlignet med NOK 1 870 og NOK 176 millioner i samme periode i 2007. Tredje kvartal er preget av nedskriving og kostnader knyttet til høyt varelager, lite tilgjenglig råstoff og økte drivstoffskostnader for flåten.

– Vi opplever at europeiske kunder bruker mindre penger i dagens urolige finans- og valutamarkedet. Konsekvensen av dette er lavere forbruk hos konsumentene og reduserte priser. Aker Seafoods oppnår derfor ikke målsetningen om EBITDA-margin på 7,5 til 9 prosent i år, sier konsernsjef i Aker Seafoods Yngve Myhre.
 
– Likevel opplever vi summen av makrofaktorer som positive. Våre kvoter øker betydelig i 2009. Samtidig ser vi at drivstoffprisen er redusert og valutasituasjonen er gunstig, fortsetter Myhre.
 
For tredje kvartal isolert er prisene for enkelte produkter fallende og varelageret har økt. Statistikk fra Eksportutvalget for fisk viser det samme. Prisen for fryste fileter av torsk er ned med 11 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2007, mens tilsvarende tall for hyse og sei er hhv. -16 prosent og -2 prosent. For ferske fileter holder prisen seg bedre – prisen for ferske fileter av hyse og sei øker, mens prisen for ferske fileter av torsk er ned 5 prosent. Spesielt blir fryste hvitfiskprodukter rammet av oppgang i salg av billige substitutter. Imidlertid merker Aker Seafoods at etterspørselen og prisen på miljøsertifiserte produkter øker.
 
Landingene av torsk er redusert med 13 prosent i tredje kvartal 2008 sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år er det landet 3 prosent mindre torsk enn per september 2007. I tillegg er det landet mindre sei og noe mindre hyse per tredje kvartal 2008 sammenlignet med 2007, slik at de samlede landingene per 3. kvartal er ned med hele 6 prosent. Dette til tross for at kvotene på disse tre fiskeslagene har gått opp .
 
I juni ble norsk sei miljøsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC). Dette er det første fiskeslaget som er MSC-sertifisert i Barentshavet, og Aker Seafoods opplever stor interesse, bedre produktmiks og høyere markedspriser for MSC-sertifisert sei enn andre seiprodukter. Beklageligvis har tilgangen på sei vært svært begrenset i 3. kvartal, og dette har gjort at volumet ut til kundene ikke har vært som forventet.
 
Primærforedlingen i Danmark sliter med liten tilgang til råstoff, og det er derfor besluttet å legge ned to mindre anlegg i Danmark og samle all primærforedling på en fabrikk. Sekundærforedlingen, og spesielt var omsetningen av konsumentforpakkede ferske produkter god, og det nye konseptet “MINNA” er godt mottatt i markedet.
 
I Aker Seafoods France er prisene for ørret under press fra konkurrerende produsenter. Biomasseveksten i sommermånedene er som ventet lav grunnet høye temperaturer. Produksjonen av konsumentforpakkede produkter basert på ferskt råstoff fra Norge og Danmark er imidlertid økende.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.