I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011. Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011.


( 16.05.2011 )

[raw]

Dette kommer fram i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som er lagt fram i dag. Midlene fordeles likt mellom Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som finansierer MAREANO-kartleggingen.

– Det er svært gledelig med en så stor tilleggsbevilgning. Den vil gjøre MAREANO i stand til å ferdigstille kartleggingen i Nordland VI i løpet av året og komme i gang med kartleggingen av det tidligere omstridte området ved grensen til Russland slik det ble lagt opp til i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten, sier direktør Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet, som er leder av MAREANOs programgruppe.

Nordland VI
Arbeidet med å kartlegge Nordland VI startet i 2011, og den opprinnelige planen var å fullføre datainnsamlingen i 2012. Området har store naturverdier, bl.a. med store forekomster av korallrev knyttet til et stort rasområde ytterst i Trenadjupet (Røstrevet).

Tidligere omstridte områder
Mesteparten av midlene vil gå til å starte opp dybdekartlegging av de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, hvor Norge og Russland tidligere i år kom til enighet om en delelinje. Området er ca. 85 000 km2 og strekker seg rundt 1000 kilometer nordover fra Finnmarkskysten. Det har store naturverdier og potensielt store hydrokarbonressurser, i tillegg til at det krysser særlige verdifulle og sårbare områder knyttet til polarfronten og den variable iskanten. Kartlegging av geologi og biologi kan tidligst starte i 2012, etter at dybdedataene er ferdig prosessert.

[/raw]