Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Akvatik AS tilsagn om tillatelse til akvakultur av makroalger og tuniakter.


( 05.01.2016 )

Ifølge søknaden om tillatelse skal det drives oppdrett av artene sukkertare (Laminaria Saccharina), fingertare (Laminaria digitata), butare (Alaria Esculenta) og tunikatarten (Ciona intestinalis) på lokaliteten Naustolmen-Hestøya i Bodø kommune. Størrelsen på tillatelsen er satt til 50 dekar med en årlig produksjon av makroalger på opp mot 150 tonn.