Sjøfartsdirektoratet har sammen med seks andre flaggstater og klasseselskaper opprettet Maritime Technologies Forum (MTF) for å tilby den maritime næringen og IMO hjelp til å løse teknologiske utfordringer.

– Vi skal bygge bro mellom teknologi og regelverksprosesser, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

– Dagen i dag markerer starten på et viktig internasjonalt forskningsog utviklingssamarbeid for fremtidens skipsfart. Å redusere miljøavtrykket er høyt prioritert for norske myndigheter og Sjøfartsdirektoratet. For å nå de nasjonale og internasjonale målene må endringstakten økes. Ny teknologi gir enorme muligheter, men det er nødvendig med ytterligere forskning, retningslinjer og forskrifter for å sikre at teknologien implementeres trygt og effektivt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Forumet vil bestå av forskning, faktakunnskap og ledelse innen teknikk og regulering.

– Sjøfartsdirektoratet ser fram til å utveksle kunnskap i MTF på tvers av landegrensene. Vi håper dette vil rette global oppmerksomhet mot grønn teknologi og digitalisering, samt standardiserte løsninger for å gjøre skipsfarten grønnere og mer effektiv, sier Alvestad.

Samler faglig kompetanse

Når ny teknologi skal utvikles og tas i bruk, må det gjeldende regelverket være oppdatert for å kunne ivareta sikkerheten til personer, eiendeler og miljø. MTF ønsker å samle faglig kompetanse for å kunne hjelpe IMO og skipsfartsnæringen med å navigere seg gjennom både tekniske og regelverksmessige utfordringer.

Sentrale satsingsområder for forumet vil være energieffektivitet, alternative drivstoffer og økt bruk av autonome fartøy. MTF-medlemmene vil dessuten samarbeide om forskningsprosjekter og bruke regelverkskompetansen til å tilby skipsfartsnæringen objektiv rådgivning.

Forumets arbeid vil bli publisert, og medlemmene vil dele sin kunnskap og invitere til innspill fra andre aktører i den maritime næringen.

– På den måten blir det lettere å teste og innføre ny teknologi på en effektiv og sikker måte, samtidig som det vil bidra til utforming av et globalt regelverk, sier Alvestad.

Lars Alvestad. Foto: Grethe Nygaard.

Ledes av styringskomité

MTF ledes av et styrende organ med én representant fra hvert medlem. Denne styringskomiteen har ansvar for å treffe beslutninger og føre tilsyn med arbeidet MTF gjør.

Medlemmene av styringskomiteen er Chris Wiernicki (ABS), Knut Ørbeck-Nilssen (DNV), Hideaki Saito (MLIT), Nick Brown (LR), Lars Alvestad (Sjøfartsdirektoratet), Hiroaki Sakashita (ClassNK) og Brian Johnson (MCA). Det er opprettet en fast arbeidsgruppe som skal rapportere til hovedorganet, og et sekretariat som skal lede administrasjonen.

– Våre sju organisasjoner går sammen om å tilby hele den maritime næringen teknisk og juridisk rådgivning. Utviklingen i den maritime bransjen skjer raskere enn noen gang, og behovet for gode råd øker i takt med at ny teknologi innføres. Vi ser fram til å samarbeide om å hjelpe skipsfartsnæringen og IMO med å håndtere de grunnleggende teknologiske utfordringene som den maritime næringen står overfor, sier MTFs styringskomité.

MTF er stiftet av

  • Sjøfartsdirektoratet
  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • DNV
  • Det maritime kontoret ved det japanske departementet for jordbruk, infrastruktur, transport og turisme (MLIT)
  • Lloyd’s Register (LR)
  • Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  • Maritime and Coastguard Agency (MCA)

Om MTF

  • Maritime Technologies Forum (MTF) er opprettet for å kunne tilby det globale lederskapet og den tekniske kunnskapen som den maritime næringen trenger for å oppnå en bærekraftig transformasjon.
  • Målet vårt er å gjøre det mulig å gjennomføre transparente og kostnadseffektive endringer, samtidig som sikkerhet har høyeste prioritet.
  • Som en sammenslutning av flaggstater og klasseselskaper kan MTF tilby bred kompetanse og lang erfaring med mål om å fungere som internasjonal rådgiver og pålitelig kunnskapskilde.