Danske fiskere sine inntekter er forventet å falle kraftig i 2020. Spesielt kutt i torskekvotene i Nordsjøen, Skagerak, Kattegat og Østersjøen er forventet å få en dramatisk innvirkning på fiskeriene sin lønnsomhe

Formann i Danmarks Fiskeforening, Svend-Erik Andersen, sier til Dansk Fiskeritidende at det utsikter til et økonomisk uvær i fisket etter fisk til konsum i år, etter at EU har skåret kraftig ned på kvotene. Foreløpige beregninger tyder på at kvotekuttene vil bety et fall i fiskerne sine inntekter på en kvart milliard danske kroner, bare i torskefisket. Reduksjonene i torskekvotene er på femti prosent i Skagerak, 77 prosent i Kattegat, 60 prosent i den vestlige del av Østersjøen og hele 92 prosent i den østlige del av Østersjøen.

Jan Milton Voller, som eier tråleren Milton, er en av mange danske fiskere som har fått seg ny båt de siste årene. Han vil nok merke at det blir trangere økonomi i år.
Jan Milton Voller, som eier tråleren Milton, er en av mange danske fiskere som har fått seg ny båt de siste årene. Han vil nok merke at det blir trangere økonomi i år.

Fall på 80 prosent siden 2012

I fjor ble det fisket torskefisk til en verdi av 446 millioner danske kroner. Som tabellen viser har verdien falt jevnt år for år. I 2015 ble det fisket torskefisk til en verdi av 526 millioner kroner.

Fallet i år vil derfor bli dramatisk og redusere inntektene fra torskefisk til rundt, eller under, 200 millioner danske kroner. Utviklingen i kvantum er også dramatisk. I 2012 ble det fisket 28.500 tonn torsk. I fjor var fisket kvantum 12.400 tonn, og dette kvantumet vil bli halvert i år. Det vil gi et fall i fisket kvantum fra 2012 til 2019 på nesten 80 prosent.

– Det blir et særdeles vanskelig år for fiskerne i Østersjøen. Østersjøen er rammet spesielt hard med kvotereduksjoner på de viktigste artene, torsk, sild, brisling, laks og rødspetter. I tillegg kommer det en periode i februar og mars hvor torskefiskeriet stoppes i den østlige del av Østersjøen, opplyser Andersen til avisen.

Fikk ikke gehør i EU

Den danske fiskeriforeningen prøvde, sammen med de tilsvarende foreninger i landene rundt Nordsjøen, å påvirke EU-kommisjonen til en annen og mer langsiktig løsning som ville gitt et mindre kvotekutt i 2020 som resultat. Men EU valgte heller å innføre dramatiske kutt i kvotene.

Kuttene i kvotene på torsk rammer ikke bare fartøy som fisker etter torsk, men også for eksempel rekeog krepsetrålere. Disse har torskekvoter for å kunne fiske torsk som bifangst. Når kvotene blir så lave som i år, risikerer disse at de tar bifangstkvoten for raskt og derfor ikke får fisket hele rekeog krepsekvotene.

I Danmark er fiske etter rødspette et av de viktigste fiskeriene. Det drives primært av små og mellomstore fiskefartøy. Disse er også avhengige av å ha bifangstkvote på torsk for å kunne utøve fisket. Uten kvote vil de ikke ha lov til å ta bifangst, noe som i praksis vil stoppe fisket når kvoten.

Økt behov for importert råstoff

Danmark er allerede avhengig av import av store mengder råstoff til fiskeforedlingsbedrifter. Mange av disse leverer primært fersk fisk til Nord-Europa. Det er også mange danske fiskeeksportører som har spesialisert seg på å pakke om og distribuere fersk hel fisk til europeiske supermarkeder og fiskeforhandlere. Mangel på fisk kan ramme virksomhetene kraftig

Samtidig har danske fiskeauksjoner de siste årene fokusert på å kjøpe mer fisk fra Norge. Når norske kysttorskbestander også er på et historisk lavnivå, vil alternativet være å hente torsk lengre nord. Det er allerede sendt fersk torsk fra Nord-Norge til Danmark for salg på auksjon.

Danske auksjoner taper også når det er lite torsk tilgjengelig. Ett alternativ er å importere torsk fra Nord-Norge
Danske auksjoner taper også når det er lite torsk tilgjengelig. Ett alternativ er å importere torsk fra Nord-Norge

Ingen stor økning i pris

Foreløpig har ikke forventet mangel på torsk gitt noe stort utslag i prisene. I januar i fjor ble det i snitt betalt 26,81 kroner per kilo for torsk. Per 20. januar i år er prisen 28,09 kroner. Det er en økning på i underkant av fem prosent. Er det representativt for prisutviklingen fremover, har formannen for fiskeriforeningen sine ord i behold om at et økonomisk uvær vil ramme fiskerne.