NOx-fondet lanserte i slutten av august et støtteprogram for fl åtefornyelse i skipsfarten. Det er satt av en ramme 300 millioner kroner i støtte til nybygg som erstatter eldre skip med avgiftspliktige utslipp.

Dette støtteprogrammet omfatter også fiskefartøy. Når et eldre fiskefartøy med avgiftspliktige utslipp blir erstattet med et nybygg, utløser det en støtte på ti millioner kroner, med mulighet for høyere støtte i enkelte tilfeller.

Vil fase ut NOx-verstingene

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOxutslipp ut NOx-fondets avtaleperiode, blir erstattet av nye skip med lave NOxutslipp (tier III eller bedre).

Støttebeløpet er i utgangspunktet ti millioner kroner per nytt skip som en fast sum, men høyere beløp på inntil 25 millioner kroner kan vurderes i enkelttilfeller der det er snakk om store og sikre NOxreduksjoner. Støtten kan ikke overstige ti prosent av nybyggprisen.

Ordningen er rettet mot fartøy hvor støtten kan gi en betydelig andel og virke utløsende for nybyggbeslutningen. Støtteprogrammet har en forholdsvis kort løpetid for å kunne høste erfaringer raskt og for å oppnå størst mulig effekt i inneværende avtaleperiode. Basert på erfaringene fra det lanserte støtteprogrammet vil NOx-fondet vurdere eventuell videreutvikling og videreføring av denne typen støtteordning.

Redere som ønsker å benytte denne tilskuddsordningen må søke innen 31. desember 2021. Nybyggingskontrakt må være inngått med et verft innen 31. desember 2022 og nybygget må være ferdigstilt innen 31. desember 2023.

NOx-fondet henvender seg til fartøy som slipper ut minst 30 tonn NOx i året. Med en hovedmotor som yter 8920 hestekrefter er Austevollbåten
Manon i utgangspunktet kvalifi sert. Men har fartøyet allerede installert katalysator, får det sannsynligvis ikke støtte. FOTO: PETER KJELLSSON.

Må ha over tusen hestekrefter

Blant norske fiskefartøy er det minst ti år gamle skip med hovedmotor som yter mer enn 750 kw (1006 hestekrefter), som er kvalifisert til å søke. Fartøy som har hovedmotor med mindre ytelse betaler ikke NOx-avgift. Det er også et krav om at fartøyet skal slippe ut mer enn 30.000 kilo NOx årlig for å kvalifi sere.

Skal et fartøy med rett over tusen hestekrefter slippe ut over 30.000 kilo NOx per år, vil det sannsynligvis være snakk om relativt eldre fartøy som enten har et veldig stort antall driftsdøgn per år, eller har en svært gammel motor med spesielt høyt utslipp.

For fartøy med 1500 – 2000 hestekrefter og en eldre motor er muligheten stor for at de kan ha store nok utslipp til at de kvalifiserer for ti millioner kroner i støtte om de bygger nytt. Utfasing av eksisterende skip kan ikke allerede være besluttet eller påkrevd av andre forhold, som havari og regelverk.

Mange har alt fått støtte

NOx-fondet ble etablert i 2007. Siden den gang har mange større norske fartøy mottatt støtte til tiltak som reduserer NOx-utslippene. Fartøy som tidligere har mottatt vesentlig støtte fra NOx-fondet kvalifi serer ikke, heller ikke fartøy som allerede er utrustet for vesentlig reduserte NOx-utslipp, for eksempel ved at de allerede har installert katalysator. Disse fartøyene er dermed ikke kvalifi sert for nybyggingsstøtte.

Det er viktig at fiskebåtredere som ønsker å benytte ordningen, handler raskt. Det er satt strenge tidsfrister. Ofte bygges skrog ved ett verft, mens fartøyet utstyres ved ett annet. Spesielt skrogverftene er kjent for forsinkelser. Er det vesentlig forsinkelse i overlevering av nybygget kan støtten avkortes.

Meningen er at ordningen skal være innrettet mot fartøy der støtten kan gi en betydningsfull støtteandel og virke utløsende for nybyggbeslutningen. Det er derfor satt en veiledende øvre grense for nybyggpris på 600 millioner kroner for å bli vurdert som aktuell for flåtefornyelsesstøtte.