Med store arealer ferdig tilrettelagt for bygging av fabrikker, verksteder, lagre og kontorer, samt planer om et nytt havnebasseng, sikter Hirtshals mot å bli Danmarks viktigste havn på flere områder. En ny havnesjef har tiltrådt og skal lede havnen videre i den grønne utvklingen.

– Hirtshals er inne i en svært interessant periode. Ser vi bort fra i fjor da pandemien påvirket utviklingen i mengde fisk som ble losset her, så opplever vi en fantastisk utvikling. Hirtshals tar mål av seg å både være et sted med foredling av fisk og en hub hvor fisk, og da spesielt laks, blir både foredlet og distribuert ut i verden. I tillegg satser vi på å være en havn for fiskeri og skipsfart, sier administrerende direktør Per Holm Nørgaard til Kystmagasinet.

Direktør Per Holm Nygaard har blitt leder for en havn som er i rivende utvikling. Med seg på laget har han sunnmøringen Linn Indrestrand som prosjektutvikler. FOTO TERJE ENGØ.

Satser på grønn utvikling

Per tiltrådte 1. august. Bak seg har han blant annet 22 år i ulike lederstillinger i Blue Water Shipping. Han har det overordnede ansvaret for driften havnen. 20. september ble det opprettet et eget utviklingsselskap som skal ta seg av utviklingsprosjekter Selskapet skal ha spesielt fokus på grønn energi.

– I tillegg har jeg mange gode medarbeidere i organisasjonen, sier Per, og nevner at når det gjelder å utvikle forholdet til norske virksomheter og fiskere har han Linn Indrestrand som prosjektutvikler. Hirtshals Havn har i tillegg til å legge til rette store nye arealer for bedriftsetablering, inngått intensjonsavtale med blant annet selskapet Gen» Energy med tanke på produksjon, distribusjon og bunkring av grønt hydrogen.

– Vi er stolte over at Gen2 Energy har valgt Hirtshals Havn som senter for deres transportog logistikkaktiviteter knyttet til grønt hydrogen. Det vil uten tvil styrke vår posisjon som en viktig aktør innenfor grønn havneutvikling, sier Steen Harding Hintze, som er utviklingsdirektør i det nye utviklingsselskapet. Gen2 Energy AS er et selskap med hovedkontor i Borre i Vestfold.

Slik ser Hirtshals havn ut nå med store områder tilrettelagt for utbygging. Det planlegges nå neste utvidelse som vil gi en ny havn i forkant av bildet. Det vil også bli en ny og bedre innseiling. FOTO HIRTSHALS HAVN.

Energi fra vindturbiner blir hydrogen

Energi til produksjon av hydrogen vil komme fra eksisterende og fremtidige vindturbiner ved havnen. I forbindelse med havneutvidelsen som skal stå ferdig i 2026, vil det bli bygget flere nye turbiner. Det skal også etableres en terminal hvor de skal mottas hydrogen fra Norge for videre distribusjon til både danske og europeiske virksomheter. Når det produseres hydrogen, blir det frigitt oksygen i elektrolyseprosessen. Oksygenet kan brukes i blant annet landbasert fiskeoppdrett i Hirtshals.

Det skal også bygges et produksjonsanlegg for flytende naturog biogass. Bak dette prosjektet står det dansk-norske selskapet NXT Green Energy, som skal investere flere hundre millioner kroner. Hovedaksjonær her er ferjerederiet Fjordline. De har to ferger som, siden de ble levert i 2013/14, har seilt på LNG. Som fergerederi er de størst i Europa på bruk av LNG.

De to nye fergene har, siden de ble satt i drift, ikke sluppet ut svovel, og utslippet av CO2 og NOx er redusert med hen holdsvis 23 prosent og 92 prosent sammenlignet med om de gikk på diesel. Når fabrikken i Hirtshals er ferdig, vil fergene og andre fartøyer kunne seile på grønn gass produsert av blant annet gjødsel fra husdyr og restog avfallsprodukter fra matvareproduksjon.

Fjordline har to ferjer som bruker LNG som drivstoff. Nå er de hovedaksjonær i et selskap som skal bygge en fabrikk for produksjon av grønn biogass. Et annet selskap skal benytte energi fra vindturbinene til å produsere grønn hydrogen. FOTO HIRTSHALS HAVN.

Skal foredle biprodukter fra laks

Et annet selskap som er i ferd med å etablere seg i Hirtshals er Biomega Group AS på Sotra. De har etablert Biomega Denmark og skal etablere et bioraffineri i Hirtshals. De skal i første rekke ta imot biprodukter fra fabrikker som produserer lakseprodukter. Disse skal bli til matvareingredienser som kan bidra til økt sunnhet og bedre ernæring. I tillegg vil det produseres flytende produkt av lakseproteiner for tilsetting i fôr til kjæledyr. Investeringen i raffineriet vil koste flere hundre millioner å etablere.

– Det er en spennende havn jeg har blitt ansatt i. Ikke minst siden den er ledende på å få en rolle i det grønne skiftet. Vi merker nok en annen interesse for Hirtshals enn tidligere. Laksebåten Norwegian Gannet har vært med på å påvirke havnen i riktig retning. Nå følger selskaper som Biomega etter for å utnytte restråstoffet. Viktig i utviklingen for oss blir å tenke CO2 i alle ledd, slik at vi blir en fremtidsrettet grønn havn. Det har allerede gitt positiv utvikling, sier den nye havnedirektøren.

Hirtshals Havn satser både på å bli en hub for laks, en havn for fiskeflåten, et sted hvor fiskefartøyer kan få utført reparasjoner og vedlikehold og en havn med fokus på grønn energi. FOTO HIRTSHALS HAVN.