DEL

Delegasjoner fra rundt 150 stater har blitt enige om forslag til en slutterklæring fra FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling, Rio+20. Erklæringen er ferdigforhandlet og ble vedtatt i Rio de Janeiro 20. Juni.


( 21.06.2012 )

[raw]

Erklæringen fastslår blant annet at matsikkerhet og ernæring er en global utfordring og det er enighet om å øke matproduksjonen på en mer bærekraftig måte. Erklæringen vektlegger også betydningen av fiskeri- og akvakultur for å sikre både nok mat og ernæringsmessig riktig mat til verdens befolkning. Det er første gang havet har blitt gitt denne oppmerksomheten i slike forhandlinger.
– Det har vært viktig for Norge å løfte frem sjømatens betydning og potensial for å bli en enda viktigere matkilde til en voksende verdensbefolkning. Havet utgjør 70 prosent av jordas overflate, men står for bare to prosent av matproduksjonen. I tillegg gir sjømat nye økonomiske muligheter gjennom en bærekraftig bruk av marine naturressurser, sier statssekretær Kristine Gramstad som deltar i Norges delegasjon til Rio +20.
Betydningen av bærekraftig forvaltning og bruk av havene understrekes i erklæringen, blant annet gjennom å fokusere på aktuelle miljøutfordringer med vekt på en føre-var og økosystembasert-tilnærming. For sjømatnasjoner er dette viktig fordi havet som område for matproduksjon påvirkes av faktorer som klimaendringer og forurensning.

 

Betydningen av FNs havrettskonvensjon for bærekraftig utvikling understrekes, samtidig som alle parter oppfordres til å implementere sine forpliktelser under konvensjonen fullt ut.

 

-Norske interesser er godt ivaretatt gjennom teksten, bekrefter Kristine Gramstad.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.