Lofotskrei AS har fått avslag på ervervstillatelse til et 21,5 meter langt nybygg som er prosjektert av Moen Marin. Direktoratet mener at det planlagte driftsgrunnlaget rett og slett ikke holder. Tidligere denne uken fortalte Kystmagasinet.no om Lofotskrei AS som hadde søkt om ervervstillatelse for et nybygg som skulle være til utskifting av fartøyet Saltværing. Denne […]

Lofotskrei AS har fått avslag på ervervstillatelse til et 21,5 meter langt nybygg som er prosjektert av Moen Marin. Direktoratet mener at det planlagte driftsgrunnlaget rett og slett ikke holder.

Tidligere denne uken fortalte Kystmagasinet.no om Lofotskrei AS som hadde søkt om ervervstillatelse for et nybygg som skulle være til utskifting av fartøyet Saltværing. Denne søknaden innebar at rederiet i praksis trakk ervervsøknad om å få skifte ut Saltværing med fartøyet Skolmen.

Planen var opprinnelig å kjøpe fartøyet Skolmen, men ble endret til et nybygg med en prislapp rundt 55 millioner kroner. Skolmen eies av selskapet Steinfjordfisk AS, mens Saltværing på søknadstidspunkt sto som eid av Lofotskrei AS. Nå står også Saltværing registrert med Steinfjordfisk AS som eier.

– Vi arbeider med saken. Vi har flere søknader inne hos direktoratet. Men vi vil ikke si noe om disse nå av konkurransemessige hensyn. Så nå sier jeg bare «ingen kommentar», sier reder Sten Angelsen i en kommentar til avslaget fra direktoratet, og om hvordan dette løses.

I avslaget på å erverve nybygget skriver direktoratet: «Nybyggets største lengde på 21,5 meter står ikke i rimelig forhold til hjemmelslengden på de deltakeradganger som er søkt tildelt nybygget i forbindelse med utskifting av fartøyet «Saltværing», LM4481. Søknaden om tildeling av deltakeradgang for nybygget i forbindelse med utskifting av fartøyet «Saltværing», LM4481 avslås.

Vedtaket er fattet i medhold av § 46, jf. §§ 11, 23 og 29 i forskrift av 6. desember 2016 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften), samt Nærings- og fiskeridepartementets instruks datert 21. juni 2017.

Da nybygget etter dette ikke vil ha et tilfredsstillende driftsgrunnlag, finner Fiskeridirektoratet region Nordland å avslå søknad om ervervstillatelse for fartøyet «Nybygg» til utskifting av fartøyet «Saltværing», N-199-VV, LM4481.»

Les også: Satser på snurrevad- og notbåt til 50 millioner

En vei rundt avslaget kan være å selge samle alle rettigheter som i dag ligger på Skolmen på Saltværing på ett av fartøyene, og søke på nytt. Eventuelt å søke om å få skifte ut Skolmen med nybygget. Det er også mulig å klage på avslaget. Men en klagebehandling kan ta lang tid. Det gjenstår å se hvilken løsning Angelsen satser på. Foreløpig ønsker han å holde kortene tettest mulig til brystet. Siden direktoratet har store forsinkelser i oppdatering av sine postprotokoller er det vanskelig å få en helt oppdatert oversikt over innsendte søknader.

Avslaget innebærer at byggingen av et nytt flott fartøy til over femti millioner kroner er satt på hold inntil Sten Angelsen klarer å løse floken.