Aas Mek. Verksted AS leverte 9. mars nybygg nummer 205, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST, til rederiet Brønnbåt Nord AS. Etter levering gikk nybygget nordover på oppdrag for sine eierselskap. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert senere når korona situasjonen tillater det. Båten har fått navnet Grotanger.

Brønnbåt Nord AS, som mottar skipet, ble stiftet i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas bygg.

I denne store og godt utstyrte byssen kan stuerten diske opp med hva som helst av retter.

Arrangement

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med brønnvolum på 3000 m3.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Det er ingen utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken med mer.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av lastelinjen.

Grotanger hare en stor og komfortabel messe/oppholdsrom.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all lastog fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav. Grotanger er også rikelig utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Lastearrangement

Lasteromvolumet er som nevnt på 3000 m3 som gir kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk lasteog lossesystem. Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting med integrert sortering av fisken, overtrykkslossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing og lignende, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget er videre arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjonog innblandingssystem for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvannsbehandling, smoltlasting og lignende. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Nybygget er utstyrt med eget konferanserom.

Avanserte overvåkingssystemer

Det finnes system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Båten er videre utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. Det har kapasitet på 2200 kW og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grader celsius per time.

Fra kontrollrommet har man tilgang til alle systemer om bord.

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem av typen Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Alle systemer, maskineri, overvåking og lignede fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system «Well Wash!. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

maskinrommet er det blant annet montert en hovedmotor, Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm.

Dekksutstyr og maskineri

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor, Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Wärtsilä 8L20 generatorsett, hvert på 1760 kW, samt et havneaggregat, Nogva Scania type DI 13 075 M, på 374 kW ved 1800 o/min. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Med et godt utstyrt trimrom blir det enkelt å holde seg i form, for den som ønsker det.

Tekniske opplysninger

Lengde over alt: 76,96 m
Bredde: 17,80 m
Dybde i riss: 5,90 m
Lasteromkapasitet: 3000 m3
Servicefart: 13 knop