Aas Mek. Verksted AS overleverte før jul nybygg nr. 200, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST, til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen av M/S Ronjafisk fant sted i Ålesund 14. desember med Mrs. Su Cox som gudmor. Etter levering gikk nybygget til Skottland og inn på langsiktig kontrakt for Scottish Salmon og deres oppdretts anlegg i Skottland.

Dette var det andre nybygget Aas Mek. Verksted AS leverte til Sølvtrans i løpet av en uke, og den 30. båten verftet har bygget til Sølvtrans AS. I tillegg til at dette er verftets bygg nr. 200, kan dette sies å være en jubileumsbåt både for rederi og verft. Det er derfor veldig passende at båten har fått navnet Ronjafi sk, som også var navnet på den første båten Aas Mek. Verksted AS leverte til Sølvtrans i 1995.

Arrangement

Det er ikke noe å si på fasilitetene og størrelsen på den velutstyrte broen
Det er ikke noe å si på fasilitetene og størrelsen på den velutstyrte broen.

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3.

Båten er søsterskip til Aas Mek. Verksted AS sitt bygg nr. 199 som ble levert til samme rederi i juli i år. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene, spesielt beregnet på lukket transport. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing, og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Ronjafisk er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolttransport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Innredning

Det er ikke noe å si på fasilitetene og størrelsen på den velutstyrte broen.
Det er ikke noe å si på fasilitetene og størrelsen på den velutstyrte broen.

Båten er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system samt fjernstyring av all last og fiske håndtering. Nybygget er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste kravene. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lastearrangement

Det er høy komfort for mannskapet om bord på den nye brønnbåten.
Det er høy komfort for mannskapet om bord på den nye brønnbåten.

Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2 luftere, oksygineringsanlegg med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

M/S Ronjafisk er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Ozonanlegg for desinfisering

Det er høy komfort for mannskapet om bord på den nye brønnbåten.
Det er høy komfort for mannskapet om bord på den nye brønnbåten.

Båten har system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Nybygget er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2200 kW, og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grader C per time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk loggeog rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene.

Videre er nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfi sering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekksutstyr

Bilder fra dåpen, der Mrs. Su Cox var gudmor.
Bilder fra dåpen, der Mrs. Su Cox var gudmor.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk for slangeog not håndtering. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fi sketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en Yanmar 6EY26W hovedmotor som yter 1920 kW ved 750 rpm. Den er koplet til et Brunvoll Volda girog propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to CAT 3512 C, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, type Brunvoll Volda. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Bilder fra dåpen, der Mrs. Su Cox var gudmor.
Bilder fra dåpen, der Mrs. Su Cox var gudmor.

Rederiet

Sølvtrans AS, som har mottatt skipet, er hjemmehørende i Ålesund, og er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Selskapet har med dette nybygget 25 fartøy i drift, som inkluderer fartøyene i Chile hvor Sølvtrans er deleier. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.