En gjennomgang av utviklingen i ulike lengdegrupper i Fiskeridirektoratets merkeregister viser at utviklingen er spesielt positiv i Finnmark, hvor antallet fiskefartøy øker. For resten av landet er bildet mer variert.

I Finnmark må en mer enn ti år tilbake for å finne år med flere fiskefartøy under ti meter. I 2010 var antall fartøyer under ti meter nede i 521. Siden har fallet stabilisert seg, og det har vært mindre endringer fram til 2016. Da var det 526 fartøy i denne lengdegruppen. I fjor var det registrert hele 567 fartøy, en økning på 41.

Denne utviklingen står i rake motsetning til utviklingen i Troms. Der har antall fartøy i lengdegruppen under ti meter falt fra 695 til 371 på ti år. Bare fra 2017 til 2018 registrerte man et fall fra 403 til 371 fartøy.

I Nordland fortsetter også antall fartøy med lengde under ti meter å falle, og er ned fra 781 i 2009 til 623 i fjor. Bare fra i forfjor til i fjor falt antallet fra 666 til 623. Bedre er ikke utviklingen i Trøndelag. Der er antall fiskefartøy under ti meter ned fra 293 til 238 i tiårsperioden frem til 2018. I Sogn og Fjordane er det et mindre fall fra 151 til 136 i samme periode.

 

Flere små fiskefartøy i Hordaland

Overraskende positiv er utviklingen i Hordaland. Mens det i 2009 var registrert 260 fartøyer under ti meter, var det hele 375 i fjor. Rogaland viser den samme positive utviklingen med en økning fra 205 til 242 i tiårsperioden.

For Agderfylkene og Østlandsfylkene er det mindre endringer. Agderfylkene skiller seg utved at det fra 2015 til 2017 var en kraftig vekst fra 189 til 253 fartøy, før antallet falt til 234 i fjor. Det var sannsynligvis på grunn av en del fartøy som var kjøpt for å drive med fiske etter leppefisk, enten ikke fikk kvote eller av annen grunn ikke har levert fangst og derfor har fått ervervstillatelsens trukket tilbake.

I denne lengdegruppen inngår det en stor andel åpne fartøy. Det har blitt vanligere å fiske med åpne fartøy, spesielt med teiner og ruser. I Nord-Norge er det også blitt vanligere å drive med garn og juksa i fjordene med åpne fartøy. Det har de siste årene vært en rivende utvikling med bedre og mer stabile åpne båter i denne kategorien. Disse har også fått kraftige motorer som gjør at de beveger seg raskt mellom fiskefelt og havn.

Det totale antall fartøy under ti meter nådde en bunn i 2015 med 3163 fartøy. Etter en topp på 3370 fartøy i 2017 endte tallet på 3258 i fjor. Det betyr at antall fartøy under ti meter er høyere enn for ti år siden. Nyere og strengere regler for eierskap i fartøy som fisker etter torsk i åpen gruppe, kan medføre at det blir ytterlige reduksjon i antall fartøy i år.

 

Flere sjarker over ti meter

Mens mange trolig har en forestilling om at antall norske fiskefartøyer bare synker, er virkeligheten mer komplisert. Det er også store geografiske forskjeller. I tiårsperioden fra 2009 til 2018 har antallet fartøy i lengdegruppen 10 meter til 10,99 meter økt til dels kraftig Finnmark, Troms, Nordland og Møre og Romsdal. I Trøndelag er det en svak økning, mens det i resten av kyst-Norge er en svak reduksjon i antall sjarker i denne lengdegruppen.

 

 

Antall fartøy 10 – 10,99 meter

I Finnmark er økningen i tiårsperioden på 72 prosent, fra 215 til hele 370 sjarker. Bare fra 2017 til 2018 var det en økning fra 326 til 370 sjarker.

Selv om det sør for Møre og Romsdal har vært fall i antall fartøy i lengdegruppen, er det en kraftig økning i antallet for landet totalt. Fra 2009 til i fjor økte antall fartøy i denne lengdegruppen fra 1431 til 1651. Kraftigst vekst har det vært de fire siste årene, noe som tyder på gode økonomiske tider.

 

Stabilt antall mellomstore kystfartøy

Det har de siste årene blitt levert en del fiskefartøy med lengde mellom 11 og 14,99 meter. Dette er en lengdegruppe hvor det var 759 fartøy i 2009, og 655 i fjor. Fallet i antall fartøy ser ut til å bremse opp, og fra 2015 til 2018 ble antallet bare redusert med 12 fartøy.

Interessant er Finnmark som har hatt et sakte fall fra 110 fartøy i 2009 til 93 fartøy i 2017, men som økte til 97 i fjor. I Troms er antallet relativt stabilt med 100 fartøy i 2015, 99 i 2016, 101 i 2017 og 96 i fjor. Dette er variasjoner i antallet som ikke viser noen helt klar trend, men tyder på at flåten har konsolidert seg på dette nivå.

En klar trend er det derimot i Nordland. Der falt antall fartøy i lengdegruppen jevnt og trutt fra en topp på 245 i 214 til 220 i 2015. Deretter har utviklingen snudd, og i fjor var det 234 fartøy med lengde fra 11 til 14,99 meter i merkeregisteret.

Lengdegruppen 15 til 20,99 meter utgjør en relativt liten andel av fiskeflåten. Antallet har sunket sakte år for år. Fortsetter trenden vil antallet fartøy om et par år være halvert sammenlignet med 2009. Dette året var det 217 fartøy i lengdegruppen. I fjor var det bare 116.

I Nordland, som i 2009 hadde hundre fartøy i lengdegruppen, er det femti tilbake. I Finnmark er antallet redusert fra 24 til 11 og i Troms fra 30 til 18. Bedre er ikke utviklingen i Hordaland hvor antallet er ned fra elleve til fem i tiårsperioden, mens det i Rogaland er to av åtte fartøy tilbake.

I Agderfylkene er det mest sannsynlig rekefisket i Skagerrak som gjør at det fortsatt er åtte fartøy i lengdegruppen. I 2009 var det 12 fartøy i denne lengdegruppen i Agderfylkene.