Antall kystfiskefartøy under ti meter fortsetter å synke, mens det i lengdegruppen 10 til 10,99 meter er en svært positiv utvikling i mange fylker. Etter mange år med et kraftig fall i antall kystfiskefartøy med lengde opp til 20,99 meter har det stabilisert seg, og pilene peker nå oppover.

Mye tyder på at antall fiskefartøy i merkeregisteret med lengde opp til 21,99 meter nådde en foreløpig bunn i 2014. Siden den gang er det registrert en økning frem til 2017, da det var registrert 5785 fartøy. Dette tallet falt til 5680 i fjor, som er et kraftig fall, som sannsynligvis i hovedsak skyldes endringer i regelverket for enkelte fiskerier. Dette fallet til tross, så må en tilbake til før 2014, for å finne flere fartøy i de aktuelle lengdegruppene.

At den minste kystflåten øker i antall skyldes nok i stor grad at det er god inntjening selv for mange fartøy i åpen gruppe, eller fartøy uten rettigheter. Samtidig opplever fartøy med rettigheter en positiv utvikling i prisene på fangstene.

 

Positiv utvikling

Kystmagasinet har gått gjennom utviklingen for de ulike lengdegruppene. Under ti meters lengde, 10 til 10,99 meter, 11 til 14,99 meter og 15 til 20,99 meter. Utviklingen er positiv, om en kan enes om at en økning i antall fiskefartøy er positivt.

Selv om det, spesielt i segmentet 10 til 10,99 meter, er mange fartøy som burde vært skiftet ut, er det mange positive tegn. Det som vil avgjøre mye av utviklingen fremover er hvilke endringer som til slutt kommer med hensyn til kvotereguleringene for de minste fartøyene med rettigheter. Veksten i antall sjarker i lengdegruppen 10 til 10,99 meter kan stoppe opp, og antallet vil antakelig falle. Men samtidig vil det medføre et bedre driftsgrunnlag for den gjenværende flåten og en flåte med lavere snittalder.

Kystfl åten skaffer fortsatt sysselsetting og inntekter til mange små kystsamfunn fra Østfold til Kirkenes.

Det ser også ut som om det har blitt utviklet bedre avsetningsmuligheter for fangst som før var vanskelig å omsette, og som sjarkflåten nå i større grad enn tidligere fisker etter. En indikator på dette er omsetningen av flatfisk og annen bunnfisk. Mens fartøy under elleve meter leverte 5123 tonn av disse artene med en fangstverdi 306 millioner kroner i 2015, ble det i fjor levert hele 7821 tonn til en fangstverdi av 470 millioner kroner. Det fremgår ikke av Fiskeridirektoratets statistikk noe mer spesifikk informasjon om artsammensetning.

Sjarkflåten har også en solid økning i fangster av skalldyr, bøtdyr og pigghuder. I 2015 fisken denne flåten 7840 tonn med en fangstverdi på 285 millioner kroner. I fjor ble det levert 8915 tonn til en verdi av hele 509 millioner kroner.