RAUDEBERG: Babord Groups nye autentiske og spennende sjømatprofil blir lagt merke til internasjonalt. Nå er den klar for det europeiske markedet.

Vi ønsket oss en profil som forteller hvem vi er og hva vi gjør. Vi har verdier og historie som strekker seg tilbake i tid, og ønsket å knytte verft, fiskebåt og sjømat sammen i historien, forteller salgog kommunikasjonssjef i Babord Group, Laetitia Rosing.

Ny profilering

«Babords reise starter i havna – den trygge havna er hjerte i vårt øysamfunn». Slik starter Babord sin nye profilering. Den forteller historien om fiskere, som gjennom generasjoner har trosset sjøen, vær og tøffe forhold for å dra ut på fiskefeltene. Ofte var de borte fra hjem og familie i uker av gangen.

Det er også historien om de som ble igjen hjemme, som tok seg av familie, gård og lokalsamfunnet, mens deres kjære var på borte på fisket. Kvinnens rolle som vokter og samfunnsbygger er en viktig del av Babords historie og profil, der både heltene (fiskerne) og kvinnene, de såkalte «unsung bautas» i samfunnet, æres på lik linje.

Babord Group har skapt sin egen unike profil som har blitt lagte merke til internasjonalt.

Egen identitet

Historien som Babord forteller, gjennom bilder og ord, er dramatisk, men også den usminkede sannhet rundt fisket og kystkulturen. Og med klare henvisninger til våre norrøne røtter. Det er ikke tilfeldig at selskapet har vunnet flere internasjonale priser for sin nye profil.

-Vi ønsket å skille oss ut fra andre sjømatbrand ute i Europa, med å bygge opp vår identitet rundt autentiske kvalitetsprodukter, og med elementer fra popart og barokkstilen. Det håper vi kan gi oss en unik posisjon med egen identitet for våre egne produkter i markedet, forteller Rosing videre.

Utvider kapasiteten

All foredling og produksjon av Babords produkter skjer ved selskapets fabrikk i Darlowo, Polen. Kapasiteten ved fabrikken er betydelig, og ved full produksjon kan de årlig produsere 30.000 tonn rødfi sk, 10.000 tonn hvitfi sk og 3.000 tonn panerte produkter.

-Vi har bygd opp mye kompetanse i fabrikken, som kommer oss til gode. Frem mot 2025 skal vi bygge ut og utvide bemanningen ytterligere med ca. 100 ansatte, og har da om lag 300 ansatte i sving der. Vi måtte legge om på produk sjonen på grunn av frysekapasiteten ved fabrikken, som var en flaskehals, og i dag bruker vi om lag en tredjedel av kapasiteten. Vi mener å være godt rustet for den vekst som forventes fremover, forteller CEO i Babord Group, Agnar Lyng.

Profilen knyter sammen sjømat, verftsindustri og fiskebåt som forteller selskapets historie og identitet.

Klimaavtrykk

Det handler mye om logistikk, ferskhet og klimaavtrykk. Byen er et knutepunkt ved kysten i nord, og herfra er veien kort ut i markedene. Produktene er gryteklare og går rett ut i supermarkedene over store deler av Europa. Jo kortere reisetid og nærmere markedene, jo lengre hyllefersk holder varen seg.

-Da korona-pandemien traff Europa i 2020 var vi tungt inne i HORECA, men måtte endre strategi når dette markedet forsvant. Samtidig ønsket vi å gjøre noe mer mot dagligvarehandelen, men mange kjeder har egne private labels og opplegg rundt dette. Derfor måtte vi tenke nytt, forteller Lyng. Han legger til at det handler også om å redusere klimaavtrykket for sjømaten de produserer og selger. Ved å ha minst mulig utslipp gjennom fangst og produksjon følger de som selskap opp intensjonene i Paris-avtalen.

-Det gjør at vi kan øke vår evne til å tilpasse oss strengere miljøkrav med basis i en lavutslippsproduksjon, sier han og viser til at også fangstleddet må ha en visjon om null eller lavutslipp ved å benytte batteri, hydrogen og ammoniakk som energikilder til fremdrift på sine fartøyer.

Kvinnens plass i kysthistorien får en sentral plass i Babords fortelling.

Lang maritim historie

Selskapets maritime historie strekker seg helt tilbake til 1914, med kjøp av deres første fiskefartøy. Videre gikk virksomheten også over til skipsbygging på 1920-tallet. Lidenskapen for sjømat har fulgt konsernet hele veien.

Babord Group ble etablert i 2018, og består av selskapene Babord Seafood, Babord Catch og Babord Industries. Gjennom konsernets datterselskaper eier og driftes flere fiskefartøyer innen trål og snurpenot, og i sine lokaliteter på Raudeberg og Måløy tilbyr de et komplett utvalg av verfts og mekaniske tjenester som nybygg, forlengelser, reparasjoner og vedlikehold. Selskapet har også et tett samarbeid med ulike leverandører av maritime tjenester i Måløy-området.

Laks er et av kvalitetsproduktene som Babord Group selger til sine europeiske kunder.

Bygger nytt slakteri

Videre planer stopper ikke der. Selskapet er i gang med å bygge et nytt og moderne slakteri og pakkeri på Raudeberg. Slakteriet vil være på 2000 m² og stå klart neste år. Babord Group har inngått avtale med Gadus Group, og skal ta imot levende oppdrettstorsk fra deres lokaliteter. Torsken skal overføres fra brønnbåt til tanker på kaifronten, hvor den etter hvert kommer inn i slakteriet.

Slakteriet skal ifølge Lyng bli et null utslippsanlegg, der også varmeutekslingen fra anlegget skal benyttes til oppvarming av bygget. Den første torsken skal slaktes, pakkes og være klar for kundene allerede neste vår, og går alt etter planen skal man innen 2025 produsere hele 80 millioner torskemåltider.

-Lokalt eierskap og tilgang på kapital er viktig. Det vil gi mellom 50 og 80 nye arbeidsplasser hos Babord Group på Raudeberg. Vi er avhengig av tilgang på arbeidskraft. Men dette vil bidra til liv i byen, byutvikling, trivsel og samfunnsbygging for fremtiden, poengterer Lyng.